Regulamin serwisu

  • Home
  • Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego

Informujemy niniejszym, iż właścicielem niniejszego serwisu internetowego Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego OSTOJA (ukj-ostoja.pl, ukjostoja.com) jest

Uczniowski Klub Jeździecki Ostoja 

z siedzibą w Pustkowie 230, 39-205 Pustków, województwo podkarpackie, powiat dębicki; NIP 8722186857

§ 1
Postanowienia ogólne
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego UKJ OSTOJA Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z serwisu internetowego UKJ OSTOJA jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami do niego, stanowiącymi jego integralną część;
  • Serwis – witryna internetowa umieszczona w sieci Internet i oznaczona adresem www.ukj-ostoja.pl, której właścicielem jest . Serwis został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ;
  • Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oferowane przez serwis UKJ-OSTOJA;
  • Materiał – tekst, obraz, odesłanie (w szczególności w postaci linku) lub dane w jakiejkolwiek innej formie przekazane do serwisu w celu ich opublikowania w serwisie. Decyzja o publikacji przesłanych materiałów należy do Usługodawcy;
  • Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług poprzez odbieranie z serwisu Materiałów lub zamieszczanie w nim Materiałów; osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych może zostać Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
    osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług poprzez odbieranie z serwisu danych lub zamieszczanie w nim danych;
  • Reklamodawca – Użytkownik zamawiający u Usługodawcy reklamę / kampanię reklamową / usługę promocyjną w serwisie

§ 2
Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis UKJ OSTOJA
Serwis UKJ OSTOJA nie świadczy usług drogą elektroniczną.
Serwis służy do informowania o wydarzeniach w różnych kategoriach (w szczególności w zakresie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanych w różnych formach) oraz do integrowania Użytkowników.
Serwis służy do prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem reklam / kampanii reklamowych / innych działań promocyjnych).

§ 3
Wymagania techniczne świadczenia usług
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania o planowanych przerwach technicznych.
Usługodawca nie gwarantuje możliwości przeglądania serwisu bez przerw, wad technicznych.
Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie serwisu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
Usługodawca nie gwarantuje, że dane w serwisie są aktualne.
Usługodawca może w dowolnym momencie zamknąć Serwis i zlikwidować jego zawartość.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkowników
Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zapisów Regulaminu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowania podejmowane na stronach serwisu, za zamieszczane w nim Materiały i udostępniane w nich dane.
Użytkownik może przekazywać do serwisu Materiały w celu ich publikowania, z tym że finalna akceptacja przed publikacją materiałów należy do Usługodawcy.
Użytkownik może publikować w serwisie komentarze w zakresie wydarzeń (w rozumieniu § 2 ust. 2 Regulaminu), o których informuje Materiał opublikowany w serwisie.
Użytkownik może oceniać wydarzenia (w rozumieniu § 2 ust. 2 Regulaminu), o których informuje Materiał opublikowany w serwisie.
Użytkownik zarządza swoim Profilem, utworzonym w serwisie.
Użytkownik nie może publikować w serwisie Materiałów, które naruszają zasady uczciwej konkurencji, dobra osobiste lub inne prawa, w szczególności autorskie, innych osób lub jednostek organizacyjnych.
Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych osób i jednostek organizacyjnych.
Użytkownik, przekazując do publikacji w serwisie Materiał, wyraża tym samym zgodę na publikację tego Materiału w serwisie, w szczególności na publikację logo (firmy bądź wydarzenia).
Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych na podany przez niego adres e-mail.
Użytkownik zamieszczający w serwisie Materiały o cechach utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych Materiałów dla potrzeb świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ich wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością serwisu oraz w przypadku ich usunięcia z serwisu.

§ 5
Prawa i obowiązki Usługodawcy
Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
Usługodawca może organizować akcje promocyjne skierowane do Użytkowników.
Usługodawca ma prawo dowolnej modyfikacji sposobu działania serwisu, w szczególności zmian wyglądu lub funkcji stron serwisu bądź zmian zawartości serwisu – w każdym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
Usługodawca ma prawo zlikwidować Serwis bez podania przyczyn.
Usługodawca ma prawo zapoznawać się z Materiałami przekazanymi przez Użytkownika do publikacji w serwisie oraz zastrzega sobie prawo do redagowania tych Materiałów – bez zgody Użytkownika – w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, bez ingerencji w ich przekaz merytoryczny.
Za działania Użytkowników w ramach serwisu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosi także odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i aktualność Materiałów -przekazanych przez Użytkowników do publikacji na stronach serwisu, w tym m.in. za zmianę terminu wydarzenia, zmianę ceny biletów.
Usługodawca nie odpowiada za roszczenia innych osób związane z publikowaniem ich wizerunku bądź innych danych ich dotyczących, które zawiera Materiał dostarczony przez Użytkownika.
Usługodawca ma prawo usunąć ze stron serwisu Materiały danego Użytkownika, w szczególności gdy, w opinii Usługodawcy, naruszają one przepisy prawa lub dobre obyczaje bądź naruszają zasady uczciwej konkurencji.
Usługodawca nie przechowuje kopii zapasowych zawierających Materiały przesłane lub opublikowane w serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody wynikające z czasowej niedostępności serwisu bądź powstałe wskutek utraty Materiałów publikowanych przez Użytkowników na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów serwisie lub wskutek ingerencji osób trzecich oraz za straty i szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego
Informacje o zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu Użytkownicy zgłaszają drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy – [email protected]
Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco przez Usługodawcę, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zdarzeń wynikających z niezastosowania się przez Użytkownika do zasad określonych w Regulaminie bądź do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na stronach serwisu.
Bez odpowiedzi będą pozostawiane reklamacje dotyczące działań organizatorów Imprez oraz działań innych Użytkowników serwisie.

§ 7
Postanowienia końcowe
Zapytania dotyczące funkcjonowania serwisu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected].

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia publikowania na stronie serwisu. Zmieniony regulamin będzie publikowany serwisu w dziale o nazwie „Regulamin”.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.